4G ????????????????????????
4G ?????????????????????????????????

4G ??????????????????????????????????????????????????????

Select travel details

Select travel details
Select

Incheon International Airport
24 Hours (365 days)

* You can prepay rental fee when you reserve or after you reserve based on the date of departure.
* The loss fee for the equipment will be paid later on.
* The accurate arrival/departure date is necessary for you to pick-up/return the device.
* The rental period of the device shall be equivalent to the period of arrival and departure date, regardless of usage.
* The airport operation hours are based on Korea standard time. Pick-up is unavailable when the airport is not in operation. (Please check the clock on the right side)

Select device


  • Wi-Fi Take out


  • Sub-battery

User Details

User Details
- - - -

* Reservation details will be sent to your e-mail. Accurate e-mail address is required.

※ To enjoy the service, please read and agree to the Service Provisions·Privacy Policy.

Terms of use and privacy policy User information
ข้อควรระวัง!!
* ใบสำคัญยืนยันการจอง จำเป็นต้องใช้เพื่อรับอุปกรณ์ที่สถานที่รับรองผู้โดยสารขาออกของสนามบิน (อีเมล์ยืนยันการจอง ใช้เป็นใบสำคัญ)

* รายละเอียดการลงทะเบียนของการจอง จะส่งให้ทางอีเมล์ของคุณ และอีเมล์ยืนยันการจอง (ใบสำคัญ) จะส่งให้ในทันทีที่อุปกรณ์ถูกกำหนดให้หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

* กรุณายืนยันรายละเอียดของการจอง สำหรับรายละเอียดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะต้องส่งผ่านทางอีเมล์ก่อนการจอง จะได้รับการยืนยัน

* สำหรับการยกเลิกการจอง สามารถทำผ่านอีเมล์ ซึ่งจะต้องส่งหลังการลงทะเบียนการจองแล้ว ถ้าการจองได้รับการยืนยัน (ถ้าอุปกรณ์ถูกกำหนดไว้ให้แล้ว) การจองจะไม่สามารถยกเลิกได้
จะไม่คืนเงินมัดจำสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถคืนอันเกิดจากความประมาทของลูกค้า หรือการยกเลิกการเช่า 1 วัน หรือในวันที่จะต้องคืนอุปกรณ์ (ยกเว้นการยกเลิกที่ทำ ณ จุดชำระเงิน)

* จะไม่มีการจ่ายเงินคืนบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางมาถึงก่อนเวลาที่กำหนด

* ในกรณีที่ อุปกรณ์สูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย เบี้ยปรับที่กำหนดจะต้องชำระแยกต่างหาก

* ถ้าอุปกรณ์ ไม่ได้รับคืนในวันที่ครบกำหนดคืน มันจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องติดต่อศูนย์บริการ

* การจอง จะต้องทำขึ้นก่อนวันเดินทางมาถึง 5 – 6 วัน เพื่อทางเราจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ การเช่าไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าอุปกรณ์ไม่เหลืออยู่ในสต็อก

* สำหรับการยกเลิกการจองที่เกิดจากอุปกรณ์ไม่เหลือในสต็อก ค่าเช่าที่ชำระไว้ก่อนหน้าจะคืนให้ (ยกเว้นการยกเลิกที่ทำ ณ จุดชำระเงิน)

(ลูกค้า จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการจองที่ผ่านการยืนยันแล้ว (ในกรณีที่อุปกรณ์ถูกกำหนดไว้ให้แล้ว) หรือถ้ารายละเอียดของการจองที่ลงทะเบียนไว้ ไม่ได้รับการตรวจสอบ)
การจอง จะต้องทำขึ้นก่อนวันเดินทางมาถึง 5 – 6 วัน เพื่อทางเราจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ การเช่าไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าอุปกรณ์ไม่เหลืออยู่ในสต็อก

* ถ้าอุปกรณ์ ไม่ได้รับคืนในวันที่ครบกำหนดคืน มันจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องติดต่อศูนย์บริการ
????????4G ????????????????????????
Wi-Fi Take outCommon4G ???????????????????????????????????????????????????
Terms of use and privacy policy
4G ?????????????????????????????????????????

Seoul, Republic of Korea

language